Danh mục các bước
(Tổng số bước: 69)
Gặp DPI
Define location  (1)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
18
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Obtain planning license  (3)
Obtain 1/500-scale detailed construction-planning tasks appraisal and approval  (2)
Thẩm duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500  (3)
Obtain approval of master plan and architectural plan  (3)
Nhận thông báo thu hồi đất  (1)
Lập phương án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư  (3)
Nhận quyết định thu hồi đất  (1)
Bồi thường và GPMB trên phương án đã được phê duyệt  (1)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Obtain land lease contract land use right certificate  (3)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Obtain fire prevention and fighting approval of conceptual plans  (2)
Obtain opinions on conceptual plans  (3)
Phê duyệt giải pháp PCCC đối với thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
49
Pay compensation and implement land clearance upon approved plan
(last modified: 5/26/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ủy ban Nhân dân quận


List of District and Commune People's Committees in HCMC List of District and Commune People's Committees in HCMC

Kết quả dự kiến

Minutes for confirmation of compensation payment Minutes for confirmation of compensation payment

Căn cứ pháp lý

1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
Điều 69.3b

Thông tin bổ sung

Within three (3) days after receiving an approved compensation, support and resettlement plan, the compensation and ground clearance organization shall coordinate with the commune-level People's Committee in disseminating the decision approving the compensation plan and publicly posting it up at the head office of the commune-level People's Committee and public-activity place of the residential area where exists the to-be-recovered land; and send compensation, support and resettlement decisions to persons having to-be-recovered land, indicating the compensation and support level, arrangement of a resettlement house or land (if any), time and place for paying the compensation and support money, and time for handing over the recovered land to the compensation and ground clearance organization. Compensation, support and resettlement councils or Committee for compensation and land clearance shall pay compensation and support money and arrange places for resettlement.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License