Danh mục các bước
(Tổng số bước: 69)
Gặp DPI
Define location  (1)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
18
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Obtain planning license  (3)
Obtain 1/500-scale detailed construction-planning tasks appraisal and approval  (2)
Thẩm duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500  (3)
Obtain approval of master plan and architectural plan  (3)
Nhận thông báo thu hồi đất  (1)
Lập phương án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư  (3)
Nhận quyết định thu hồi đất  (1)
Bồi thường và GPMB trên phương án đã được phê duyệt  (1)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Obtain land lease contract land use right certificate  (3)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Obtain fire prevention and fighting approval of conceptual plans  (2)
Obtain opinions on conceptual plans  (3)
Phê duyệt giải pháp PCCC đối với thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
39
Submit application file for 1/500-scale detailed construction-planning projects appraisal and approval
(last modified: 5/26/2015)

Espera hasta paso siguiente

0 ngày  -  45 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

District People's Committee where project being implemented


List of District and Commune People's Committees in HCMC List of District and Commune People's Committees in HCMC

Kết quả dự kiến

Application receipt Application receipt

Các yêu cầu

1. Request on construction-planning projects appraisal and approval
Request on construction-planning projects appraisal and approval (Bản gốc )
2.
Approval of construction-planning tasks (Bản sao chứng thực)
3. 01 - Libre deuda de patente
(Bản sao chứng thực)
4. 01 - Libre deuda de patente
(Bản sao chứng thực)
5.
(Bản gốc )
or an authentic copy
6.
(Bản gốc )
7.
Written approval of Ministry of National Defense (Bản gốc )
or authentic copy
(applied to constructions with height of 45m and above)
For construction project already has planning license, supplement one of following documents:
1. Planning license
Planning license (Bản gốc )
2. Approval of Investment intent
Approval of Investment intent (Bản gốc )
or an authentic copy
Drawings content (in A3 size):
1. 01 - Libre deuda de patente
(Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ hiện trạng vị trí của lô đất (Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
(Bản gốc )
4. 01 - Libre deuda de patente
(Bản gốc )
including:
Map of current state of traffic system. Map of current state of ground height and surface drainage. Map of current state of power supply and lighting system. Map of current state of water supply system. Map of current state of drain water and solid waste processing system. Map of current state of communication system. Map of current state of environment
5. 01 - Libre deuda de patente
(Bản gốc )
6. 01 - Libre deuda de patente
(Bản gốc )
7. 01 - Libre deuda de patente
(Bản gốc )
including:
Urban traffic planning map. Red-line boundaries map, construction boundaries (depends on project’s scale, these maps can be grouped with urban traffic planning map). Planning map of urban ground height and surface drainage. Planning map of urban power supply and lighting. Planning map of urban water supply. Planning map of urban drain water and solid waste processing system. Planning map of communication system. Map of strategic environment assessment. Map of general wire lines, technical pipes
8.
(Bản gốc )
9. 01 - Libre deuda de patente

Thời gian thực hiện

Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 45 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12
Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12
Các điều 7, 19.7, 22, 23, 41.2, 44.3, 45
2. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Các điều 31.1.c, 32.2, 33.1, 34.1.c
3. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Điều 12
4. Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Các điều 2, 3, 7
5. Quyết định số: 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/7/2005, về việc ban hành quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.
Quyết định số: 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/7/2005, về việc ban hành quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.
Điều 1
6. Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND Về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND Về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Các điều 2.1g, 6.5, 12, 13, 14
7. Hướng dẫn số 2345/HD-SQHKT Hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QH-KT trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện các QĐ 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; QĐ 48/2011/QĐ-UBND, QĐ 49/2011/QĐ-UBND và QĐ 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBNDTP
Hướng dẫn số 2345/HD-SQHKT Hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QH-KT trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện các QĐ 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; QĐ 48/2011/QĐ-UBND, QĐ 49/2011/QĐ-UBND và QĐ 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBNDTP
Mục  II.5

Thông tin bổ sung

Number of application dossiers:
- First submission: 02 sets. General explanation: 07 sets, drawings: 04 sets.
- After the dossiers are adjusted according to the guiding of D.P.A (if any): 02 written general explanations and 02 drawings sets (enclosed with 02 documents on the completion of the dossiers of the agency formulating the urban planning and specific urban design).
- After D.P.A submit the request of approval to HCMC People's Committee: 15 written general explanations, 15 drawing sets (17 written explanations + 17 drawing sets if no previous adjustment) and 01 CD contains all completed drawings.
THIS PROCEDURE IS APPLIED TO PROJECT WITH LAND PLOT AREA OF 5HA OR ABOVE.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License