Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thay đổi con dấu  (2)
Nhận giấy chứng nhận điều chỉnh đăng ký thuế  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Tóm tắt thủ tục
 

Đến đâu? (6)

Bạn sẽ phải đến các cơ quan sau. Con số này thể hiện số lần phải tiếp xúc với mỗi cơ quan.
Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP HCM (x 2)
1 2
Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP HCM
Bất kỳ UBND cấp phường - xã nào (x 2)
3 4
Bất kỳ UBND cấp phường - xã nào
Phòng cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP HCM (x 2)
5 6
Phòng cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP HCM
Cục Thuế TP HCM (x 2)
7 8
Cục Thuế TP HCM
Bất kỳ ngân hàng thương mại nào tại Việt Nam
9
Bất kỳ ngân hàng thương mại nào tại Việt Nam
Bất kỳ báo trung ương/địa phương nào
10
Bất kỳ báo trung ương/địa phương nào

Kết quả (5)

Mục tiêu thủ tục là nhận các tài liệu này
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (HEPZA)
2
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (HEPZA)
Con dấu
6
Con dấu
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
6
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
Giấy chứng nhận đăng ký thuế
8
Giấy chứng nhận đăng ký thuế
Thông báo tài khoản ngân hàng
9
Thông báo tài khoản ngân hàng

Các yêu cầu về hồ sơ 

Các tài liệu được đánh dấu bằng màu xanh lá sẽ được cung cấp cho bạn trong quá trình thực hiện thủ tục
Bản sao chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư cá nhân (x 3)
1 1 1
Bản sao chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư cá nhân
Quyết định thành lập được hợp pháp hóa lãnh sự (x 3)
1 1 1
Quyết định thành lập được hợp pháp hóa lãnh sự
Quyết định thành lập được hợp pháp hóa lãnh sự bản dịch sang tiếng việt (x 3)
1 1 1
Quyết định thành lập được hợp pháp hóa lãnh sự bản dịch sang tiếng việt
Giấy giới thiệu (x 3)
1 1 1
Giấy giới thiệu
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền (x 3)
1 1 1
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền
Phiếu giao nhận hồ sơ
2
Phiếu giao nhận hồ sơ
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nhận kết quả (x 2)
2 8
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nhận kết quả
Giấy Chứng nhận Đầu tư
3
Giấy Chứng nhận Đầu tư
Giấy biên nhận hồ sơ
4
Giấy biên nhận hồ sơ
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực (x 3)
5 9 10
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực
Giấy giới thiệu
5
Giấy giới thiệu
Chứng nhận mẫu dấu
5
Chứng nhận mẫu dấu
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi làm con dấu
5
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi làm con dấu
Giấy hẹn trả dấu
6
Giấy hẹn trả dấu
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nhận dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
6
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nhận dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (DPI) (x 2)
6 7
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (DPI)
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế
7
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế
Giấy chứng nhận đăng ký thuế
7
Giấy chứng nhận đăng ký thuế
Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế
8
Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế
Cập nhật chi tiết tài khoản ngân hàng
9
Cập nhật chi tiết tài khoản ngân hàng
Thông tin của công ty cần công bố
10
Thông tin của công ty cần công bố
Người đại diện
Giấy ủy quyền
1
Giấy ủy quyền
Hợp đồng cung cấp dịch vụ
1
Hợp đồng cung cấp dịch vụ
Giấy giới thiệu
1
Giấy giới thiệu

Chi phí

Chi phí thủ tục dự tính  VND  2,015,000

thay đổi mức phí với

Thông tin chi tiết về mức phí

Ước tính chi phí

VND  2,000 cho page
- VND 12,000
đối với trang đầu tiên và trang thứ hai
pages: 6
VND  1,000 cho page
- VND 3,000
đối với trang thứ ba trở lên
pages: 3
VND 450,000
VND 50,000
VND  500,000 cho issue
- VND 1,500,000
Chi phí phụ thuộc vào mức giá của từng báo
issues: 3

Bao lâu ?

Tổng thời gian dự kiến bao gồm thời gian: 1) xếp hàng, 2) tại bàn tiếp nhận, 3) giữa các bước
  Min. Max.
Tổng số thời gian: 11 ngày 49 ngày
trong đó:
Thời gian xếp hàng (tổng cộng): 1h. 20mn 2h. 50mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: 1h. 15mn 2h. 35mn
Thời gian tới bước tiếp theo: 11 ngày 49 ngày

Căn cứ pháp lý

Văn bản pháp luật điều chỉnh thủ tục này và nội dung của nó
Law No. 67/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Investment Luật Đầu tư 2005 số 29/2005/QH11
  Điều 51
Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Enterprises Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005_EN
  Điều 26
Law on Tax Management No. 78/2006/QH11 dated 29 Nov 2006_EN Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
Decree 108/2006/ND-CP dated 22/11/ 2006 (EN) providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment Nghị định 108/2006/ND-CP (EN) Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
  Điều 51; 52
Decree 04/2012/ND-CP dated 20/01/2012 amending and supplementing article 5 of the Government’s Decree No. 79/2007/ND-CP dated May 18, 2007 on the issue of copies from master registers, authentication copies from originals, authentication of signatures (EN) Nghị định số 04/2012 ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
  Điều 1
Decree 05/2013/ND-CP dated 09/01/2013 of the Government (EN) amending and supplementing a number of articles of provisions on administrative procedures of Government’s Decree No. 43/2010/ND-CP, of April 15, 2010, on enterprise registration Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
  Điều 1.1; 1.2
Decree No. 164/2013/ND-CP of the Government dated November 12, 2013 amending and supplementing a number of Articles of the Government’s Decree No. 29/2008/ND-CP dated March 14, 2008, providing for industrial parks, export processing zones and economic zones Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
  Điều 1.21
Decree 31/2009/ND-CP dated 01 Apr 2009 of The Governent (EN) on amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No 58 /2001/ND- CP dated August 24, 2001 on management and use of seals Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/04/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu
Decree 43/2010/ND-CP of the Government dated Apirl 15, 2010 on enterprise registration (EN) Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 14/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
  Điều 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44
Decree 58/2001/NĐ-CP of the Government dated August 24, 2001 on management and use of seals Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Decree No. 79/2007/ND-CP dated 18/05/2007 of the Government (EN) on the issue of copies from master registers, authentication copies from originals, authentication of signatures Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
  Điều 5.2;13;14;15
Decree 83/2013/ND-CP dated 22/7/2013 of The Government (EN) on the implementation of a number of articles of the Law on Tax administration and the Law on amendments to the Law on Tax administration Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
Decision 1088/2006/QD-BKH of the Ministry of Planning and Investment dated October 19, 2006, issuing standard forms for conducting investment procedures in Vietnam Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định về việc ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
  Các điều .I-6, I-7
Decision 1284/2002/QD-NHNN of the State Bank dated November 21, 2002 issuing the regulation on the opening and use of deposit accounts at the State bank and credit institutions Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước ngày 21/11/2002 quy định việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi (tiền gửi thanh toán) của khách hàng tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là Ngân hàng Nhà nước Việt nam và Tổ chức tín dụng là Ngân hàng tại Việt nam
Decision159-BKH/KCN of the Ministry of Planning and Investment dated 10/7/2006 authories HEPZA in FDI Quyết định số 159/BKH-KCN của Bộ Kế hoạch đầu tư ngày 10/7/2006 quy định thẩm quyền của HEPZA về FDI
  Điều 7
Circular No. 03/2008/TT-BTP of the Ministry of Justice dated August 3, 2008 guiding the implementation of a number of article of the Governments Decree No. 79/2007/ND-CP dated May 18, 2007, on the issue of copies master registers, authentication of copies from originals, authentication of signatures Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 03/08/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
  Mục   1
Circular 08/2013/TT-BCT dated 22/04/2013 detailing goods trading and directly related activities of foreign invested enterprises in Vietnam Thông tư 08/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  Điều 14
Circular No. 20/2015/TT-BKHĐT dated December 01, 2015 on guiding on enterprise registration Thông tư 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh, trật tự...
Joint Circular 92/2008/TTLT-BTC-BTP dated 17/102008 of Ministry of Finance and Ministry of Justice on guiding the rates and the collection, remittance management and use of fees for the issue of copies and authentication fees (EN) Thông tư 92/2008/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài Chính và Bộ Tư pháp ngày 17 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
  Mục   2.1
Circular 01/2013/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated January 21, 2013 on business registration Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
  Điều 9; 17; 18;19;20; 21; 22
Circular 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP dated 06/05/2002 (EN) Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công An quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009
Circular No. 156/2013/TT-BTC of the Ministry of Finance dated Nov 6, 2013 to provide guidance on some Articles of the Law on Tax administration, the Law on the amendments to the Law on Tax administration, and the Government's Decree No. 83/2013/ND-CP dated July 22, 2013 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ
Circular 21/2012/TT-BCA Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 04/12/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước
Circular 80/2012/TT-BTC dated 22/5/2007 of Ministry of Finance on guiding the Law on tax administration with regard to tax registration (EN) Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License