Danh mục các bước
(Tổng số bước: 69)
Gặp DPI
Define location  (1)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
18
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Obtain planning license  (3)
Obtain 1/500-scale detailed construction-planning tasks appraisal and approval  (2)
Thẩm duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500  (3)
Obtain approval of master plan and architectural plan  (3)
Nhận thông báo thu hồi đất  (1)
Lập phương án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư  (3)
Nhận quyết định thu hồi đất  (1)
Bồi thường và GPMB trên phương án đã được phê duyệt  (1)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Obtain land lease contract land use right certificate  (3)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Obtain fire prevention and fighting approval of conceptual plans  (2)
Obtain opinions on conceptual plans  (3)
Phê duyệt giải pháp PCCC đối với thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Xác định địa điểm đầu tư
(last modified: 5/26/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Any legal real estate agency


List of real estate agencies (not exhaustive) List of real estate agencies (not exhaustive)

Các yêu cầu

Căn cứ pháp lý

1. Law No. 67/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Investment
Luật Đầu tư 2005 số 29/2005/QH11
Điều 55.1

Thông tin bổ sung

Đối với dự án đầu tư có yêu cầu sử dụng đất, nhà đầu tư liên hệ với cơ quan quản lý đất đai có thẩm quyền nơi thực hiện dự án để thực hiện thủ tục giao đất hoặc thuê đất.
Trình tự, thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Chủ đầu tư có thể thuê đất bên ngoài các khu chế xuất, công nghiệp để triển khai dự án đầu tư theo 3 hình thức:
- Đấu giá quyền sử dụng đất
- Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất
- Giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu
Trong khuôn khổ của dự án Hệ thống quy định điện tử (e-Regulations) HCMC, chúng tôi chỉ giới thiệu trường hợp thứ 3, đó là giao đất, thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License