Danh mục các bước
(Tổng số bước: 69)
Gặp DPI
Define location  (1)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
18
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Obtain planning license  (3)
Obtain 1/500-scale detailed construction-planning tasks appraisal and approval  (2)
Thẩm duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500  (3)
Obtain approval of master plan and architectural plan  (3)
Nhận thông báo thu hồi đất  (1)
Lập phương án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư  (3)
Nhận quyết định thu hồi đất  (1)
Bồi thường và GPMB trên phương án đã được phê duyệt  (1)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Obtain land lease contract land use right certificate  (3)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Obtain fire prevention and fighting approval of conceptual plans  (2)
Obtain opinions on conceptual plans  (3)
Phê duyệt giải pháp PCCC đối với thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
42
Submit application for approval of master plan and architectural plan
(last modified: 5/26/2015)

Espera hasta paso siguiente

0 ngày  -  25 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

District People's Committee where project being implemented


List of District and Commune People's Committees in HCMC List of District and Commune People's Committees in HCMC

Kết quả dự kiến

Application receipt Application receipt

Các yêu cầu

1. Application for master plan and architectural plan approval
Application for master plan and architectural plan approval
(with brief explanation)
2. Planning license
Planning license (Bản gốc )
or authentic copy
(applied to constructions that need planning license)
hoặc Planning certificate
Planning certificate (Bản gốc )
3. Approval of Investment intent
Approval of Investment intent (Bản gốc )
or authentic copy
hoặc
Investment location approval (Bản gốc )
or authentic copy
4.
Written approval of Ministry of National Defense (Bản gốc )
or authentic copy
(applied to constructions with height of 45m and above)
5. 01 - Libre deuda de patente
(Bản sao chứng thực)
6. 01 - Libre deuda de patente
(Bản sao chứng thực)
Drawings content:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ hiện trạng vị trí của lô đất (Bản gốc )
1/500 scale
2. 01 - Libre deuda de patente
(Bản gốc )
displays current state of location and site boundaries, 1/2000 or 1/5000 scale
3. 01 - Libre deuda de patente
(Bản gốc )
(at least 2 elevation plans)
Depends on the scale of land plot, these plans can be grouped with master plan 1/500
4. 01 - Libre deuda de patente

Thời gian thực hiện

Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 25 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12
Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12
Các điều 7, 19.7, 22, 23, 41.2, 44.3, 45
2. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Các điều 31.1.c, 32.2, 33.1, 34.1.c
3. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Điều 12
4. Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Các điều 2, 3, 7
5. Quyết định số: 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/7/2005, về việc ban hành quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.
Quyết định số: 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/7/2005, về việc ban hành quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.
Điều 1
6. Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND Về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND Về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Các điều 2.1g, 6.5, 12, 13, 14
7. Hướng dẫn số 2345/HD-SQHKT Hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QH-KT trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện các QĐ 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; QĐ 48/2011/QĐ-UBND, QĐ 49/2011/QĐ-UBND và QĐ 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBNDTP
Hướng dẫn số 2345/HD-SQHKT Hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QH-KT trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện các QĐ 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; QĐ 48/2011/QĐ-UBND, QĐ 49/2011/QĐ-UBND và QĐ 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBNDTP
Mục  III

Thông tin bổ sung

Number of application dossiers:
- First submission: 02 sets.
- After the dossiers are adjusted according to the guiding of D.P.A (if any): 04 drawings sets of master plan and architectural plan and 01 CD contains finalized drawings (together with 01 documents on the completion of the dossiers of the agency formulating the urban planning and specific urban design).
THIS PROCEDURE IS APPLIED TO PROJECT WITH LAND PLOT AREA OF LESS THAN 5 HA.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License