Danh mục các bước
(Tổng số bước: 21)
Gặp DPI
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký hợp đồng thuê văn phòng  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
17
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
17
Make seal
(last modified: 3/6/2016)

Kết quả dự kiến

Seal 01 - Seal

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 450,000
Seal making fee - for reference only

Thông tin bổ sung

Company has discretion to determine quantity and shape of seal.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License