Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Cục Thuế TP HCM

address Địa chỉ:
140 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3
telephone Điện thoại:
+84 283 770 2288

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Info integrated & Archived Center of Taxpayers

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Mr.Nguyen Van Manh/ Ms.Nguyen Thi Bach Mai- Staff
Điện thoại  +84 83 930 1491
Thư điện tử  nvmanh.hcm@gdt.gov.vn
Ông Nguyễn Ngọc Minh Huy
Điện thoại  +84 83 930 4976
Thư điện tử  nnmhuy.hcm@gdt.gov.vn
Ms.Tran Thi Le Nga, Chief of Unit
Điện thoại  +84 8 393 306 10
Thư điện tử  ttlnga.hcm@gdt.gov.vn
Bất kỳ chuyên viên nào tại RDRU
Mr. Dang Trung Thanh/Mr Tran Phi Vu
Điện thoại  +84 8 393 306 09
Ông Trần Xuân Đức
Cán bộ trả kết quả (Phòng 49B)
Điện thoại  +84 83 930 4976
Thư điện tử  txduc.hcm@gdt.gov.vn

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: 07:30-11:30
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License