Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type Circular 20/2015/TT-BTP dated 29/12/2015 of Ministry of Justice on the issue of copies from master registers, authentication of copies from originals, authentication of signatures
document type goToLink Thông tư sô 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 ủa Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
document type goToLink Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 Bộ KHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
document type goToLink Thông tư số 02/2001/TT-BKHCNMT ngày 15/12/2001hướng dẫn tiêu chuẩn các Dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý hiếm, ứng dụng công nghệ mới về sinh học, công nghệ mới để sản xuất thiết bị thông tin, viễn thông
document type goToLink Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
document type Circular 02/2015/TT-BTNMT dated 27/01/2015 (EN) Guiding the implementation of a number of articles of the governments decree No.43/2014/ND-CP and decree No.44/2014/ND-CP of May 15. 2014 on implementation of the land law
document type Circular 02/2015/TT-BTNMT dated 27/01/2015 (VN)HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 44/2014/NĐ-CP DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH
document type goToLink Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 03/08/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
document type goToLink Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 03/08/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
document type goToLink Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
document type goToLink Thông tư 04/2006//TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dựng đất
document type goToLink Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
document type goToLink Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công An quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009
document type goToLink Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
document type goToLink Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
document type goToLink Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công An quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009
document type goToLink Thông tư 08/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
document type goToLink Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/04/2009 hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư
document type goToLink Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
document type goToLink Circular 10/2010/TT- BXD dated 11/8/2010 of the Ministry of Construction to provide guidance on determination and management of urban investment and development costs
document type goToLink Thông tư số 11/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy.
document type Circular 12/2016/TT-BXD (EN) of The Minister of Construction dated June 29, 2016 stipulating the regulation on proposals and design of regional, urban and functional zone construction planning
document type Circular 12/2016/TT-BXD (VN) of The Minister of Construction dated June 29, 2016 stipulating the regulation on proposals and design of regional, urban and functional zone construction planning
document type Circular 16/2015/TT-BKHDT (VN) of the Ministry of Planning and Investment dated November 18, 2015, issuing standard forms for conducting investment procedures in Vietnam
document type Circular 16/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated November 18, 2015, issuing standard forms for conducting investment procedures in Vietnam
document type goToLink Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu Công Nghiệp và khu kinh tế
document type goToLink Thông tư 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh, trật tự...
document type goToLink Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
document type Circular 226/2016/TT-BTC (EN) dated November 11 2016 of Ministry of Finance on guiding the rates and the collection, remittance management and use of fees for the issue of copies and authentication fees
document type Circular 226/2016/TT-BTC (VN) dated November 11 2016 of Ministry of Finance on guiding the rates and the collection, remittance management and use of fees for the issue of copies and authentication fees
1 2 3 ... 6 next
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License