Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Land use management division

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
Mr. Hoang Huu Mon
Officer
Điện thoại  +84 83 825 6670 ext 314
Thư điện tử  hhmon.stnmt@tphmc.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License