Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Bất kỳ đơn vị có chức năng dịch thuật nào

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Lãnh sự

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:30-11:30
T3: 07:30-11:30
T4: 07:30-11:30
T5: 07:30-11:30
T6: 07:30-11:30
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License