Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Kho bạc Nhà nước TP HCMC

address Địa chỉ:
37 Nguyễn Huệ, quận I
telephone Điện thoại:
+84 8 382 128 63
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License