Danh mục các bước
(Tổng số bước: 20)
Gặp HEPZA
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê nhà xưởng  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
16
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Ký biên bản thỏa thuận thuê nhà xưởng
(last modified: 3/19/2016)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty phát triển hạ tầng nào


List of infrastructure development companies in HEPZA (not exhaustive) List of infrastructure development companies in HEPZA (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê nhà xưởng Thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê nhà xưởng
Các giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu/sử dụng địa điểm Các giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu/sử dụng địa điểm

Căn cứ pháp lý

1. Luật dân sự 33/2005/QH11_EN
Luật dân sự 33/2005/QH11_EN
Các điều 480, 492, 500
2. Law No. 67/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Investment
Luật Đầu tư 2005 số 29/2005/QH11
Các điều 45.3.b, 46.2.a
3. Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005_EN
Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005_EN
Điều 21.2

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư có thể ký thỏa thuận thuê văn phòng với một trong những công ty pháp triển hạ tầng trong Khu chế xuất và khu công nghiệp nơi dự án sẽ được triển khai. Nhà đầu tư trả trước tiền đặt cọc. Hợp đồng thuê văn phòng sẽ được ký kết chính thức sau khi nhà đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License