Institutions

Law and norms

Forms and documents

document type goToLink THÔNG TƯ 130/2017/TT-BTC VỀ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 215/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
1
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License